БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
0895 51 00 55

Общи условия за ползване на електронен магазин matraci.bg

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията междуМАТРАЦИ.БГ“ ООД, гр. Русе 7008, ул. Бели Лом, № 13, ЕИК 203147146, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин Matraci.bg, наричан по-долу „Matraci.bg ”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: МАТРАЦИ.БГ“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: . Русе 7008, бул. 3-ти Март 74

3. Адрес за упражняване на дейността: . Русе 7008, бул. 3-ти Март 74

4. Данни за кореспонденция: . Русе 7008, бул. 3-ти Март 74. , тел: +359 895 51 00 55

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203147146

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 1405574 / 26.08.2014

7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Онлайн решаване на спорове

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203147146

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА matraci.bg

Matraci.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.matraci.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Matraci.bg мебели, матраци и други стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Matraci.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Matraci.bg чрез интерфейса на страницата на Matraci.bg, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Matraci.bg;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Matraci.bg, съгласно поддържаните от Matraci.bg начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Matraci.bg;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Matraci.bg в Интернет;

8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

9. Да осъществяват достъп до настоящите общи условия;

Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Matraci.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.Matraci.bg или друго средство за комуникация от разстояние. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Matraci.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Matraci.bg в Интернет.

Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчикът на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, освен когато изрично е посочено, че е включена в цената на съответната стока.

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА Matraci.bg

Създаване на потребителски профил

За да използва Matraci.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация",Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателят, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес.Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната.

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Matraci.bg. Договорът се сключва на български език.

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика и потвърждение по телефон.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

В рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в работно време; от понеделник до петък, от 8:00 до 18:00 часа; Ползвателите получават обаждане от служител на Доставчика. С това обаждане Ползвателите ще бъдат още веднъж изрично информирани за крайната продажна цена на поръчания чрез Matraci.bg продукт, включително за точната стойност на доставката, сроковете на доставка и за наличността на продукта, с цел избягване на всякаква неяснота или заблуждение.

По време на телефонния разговор със служителя на Доставчика, който се е свързал с Ползвателя, последният може да се откаже от заявената чрез Matraci.bg поръчка, като ясно и изрично изрази това свое желание. Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение, пред служител на Доставчика на телефон: 0895 51 00 55, или по електрона поща sales@matraci.bg

Условие за сключване на договора за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите е потвърждаването на поръчката от Ползвателя по телефон съгласно горната процедура.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

1. Извършване на регистрация Matraci.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Matraci.bg;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки на Matraci.bg чрез идентифициране с име и парола;

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Matraci.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на способ и момент за плащане на цената.

6. Потвърждение на поръчката, включително след телефонно обаждане от страна на Доставчика;

Доставка

Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Доставчика или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Ползвателят може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Доставчика или куриера и невъзможност да се установи контакт с Ползвателя, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

Доставката се извършва от куриерска фирма Еконт или Европът, според вида и размера на стоката, по преценка на доставчика. Доставката е до входа. Доставчикът не се задължава да качва стоката до етажа на клиента. Стоката се приема и предава на входа на блока или къщата.

Заедно с получаването на продукт от нашият онлайн магазин, вие сте получили гаранционна карта и разписка за пощенски паричен превод* (или касов бон), както и фактура. Запазете гаранционната карта и разписката за прием на паричен превод*.Те ще са ви необходими в случай на гаранционен сервиз.

Всяка наша пратка пътува към Вас с опция ПРЕГЛЕД, молим Ви задължително възползвайте се от нея и преглеждайте пратките си пред КУРИЕРА ИЛИ В ОФИСА НА ЕКОНТ. Липси или несъответствия по поръчката Ви, които не са регистрирани пред Куриер или в офис на еконт, няма да бъдат уважавани!

*Забележка: съгласно чл.3 ал.1 от Наредба № Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Заплащане:

Заплащането в електронен магазин matraci.bg може дастане по един от следните начини:
- Наложен платеж - плащане при получаване на стоката. Клиента заплаща дължимата сума на ръка на куриера при доставката, като получава разписка за пощенски паричен превод (касо бон) от куриера.
- Банков превод - при този метод за плащане след завършване на поръчката, клиента трябва да преведа сумата по банкова сметка на търговеца в рамките на седем дни. След осчетоводяване на плащането доставчика изпраща стоката към клиента.
- Кредитна / дебитна карта - клиента заплаща сумата по поръчката си в системата за електронни услуги част от Epay.bg
- Покупка на кредит с BNP Париба Лични финанси или TBI кредит.

Ползвателят може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените в Кошницата възможности за доставка и плащане. Ако Ползвателят избере опцията за доставка с куриер и плащане с Наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, при получаването на стоката. В случай на закупуване на стока с 30% капаро, Ползвателят се задължава да заплати сумата по капарото по банков път към сметката на Доставчика, след което дължи остатък в размер на 70% при получаването на поръчаните стоки.

В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по банкова сметка на Доставчика.

Гаранционни условия и изисквания към клиента:

Всеки продукт, предлаган от доставчика разполага с производствена гаранция. Гаранционната карта е в опаковката на продукта, залепена за него или, ако не разполага с такава за гаранционен документ важи фактурата и разписката за Пощенски Паричен Превод.
Гаранционният срок започва да тече от момента на получаването на стоката от клиетна. Всеки производител има различни условия за валидност на гаранцията, но основното е да съхраните и документа за покупка.

МАТРАЦИ.БГ ЕООД не носи отговорност в сличай, че матраци от един и същи модел са с различна височина. Ако планирате поставянето на два единични матрака с цел използването им в слапня, първо се консултирайте с нашите специалисти на телефон 0895 51 00 55.

Инструкции за разопаковане, поддръжка и правилна употреба на матраци и топ матраци

Преди разопаковане на двулицев матрак го поставете върху подматрачна рамка, съобразена с точните размери на закупеният матрак. МАТРАЦИ.БГ ЕООД препоръчва използването на подматрачни рамки с дървени ламели. При непоставяне на матрака върху подматрачна рамка, гаранцията отпада.

Премахнете транспортната опаковка, като не използвате сила, режещи или остри предмети. Разгънете внимателно матрака и го оставете да възвърне първоначалният си обем. Оставете матрака да се възстанови и не го използвайте за период от 24 часа, в противен случай гаранцията отпада.

Задължително е всеки двулицев матрак и топ матрак, доставен под формата на руло да бъде разопакован в рамките на 30 дни след получаването от клиента.

МАТРАЦИ.БГ ЕООД си запазват правото да анулират поръчки в случай на техничекса грешка допусната в сайта или друг вид технически проблем довел до некоректно калкулирана цена.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Matraci.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2011 година.

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчикът са определени в профила на всяка стока на сайта на Matraci.bg. Снимките са илюстративни и Доставчика не носи отговорност в случай на разминаване в цветовете и моделите.

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчикът в профила на всяка стока в сайта на Matraci.bg. Стойността на пощенските, транспортните разходи и разходите за монтаж на мебелите, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчикът и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на Matraci.bg;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

- При обобщаване на цялата поръчка на Потребителя и нейното потвърждаване;

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика. Информацията е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на Matraci.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Matraci.bg. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Matraci.bg или електронна поща

Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Право на отказ от договора

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика на адрес: https://matraci.bg/terms или друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в настоящите общи условия.

*Разходите за първоначалната доставка към клиента се приспадат от сумата и се възстановява разликата.

За да бъде приет върнатия продукт е нужно: (1) Потребителят да изпрати е-мейл от е-мейла, с който e направена поръчката, на адрес: warranty@matraci.bg, в който да посочи номера на поръчката, модела и размера на върнатите продукти и да посочи IBAN на банковата сметка за връщане от Доставчика към него на платената от него сума (2) да изпрати продукта на Доставчика по куриер за сметка на потребителя . Доставчикът следва да получи продукта с неговите оригинални етикети и опаковка, без индикации, че стоката е била употребявана от клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия на от Закона за защита на потребителите, заедно с документ за Пощенски Паричен Превод, фактура, етикета на продукта и опаковката. 

В случай, че към закупеният артикул има придружаващ подарък, клиента е длъжен да върне подаръка в неразопакован вид. Ако подаръка е възгалвница, протектор за матрак или друг артикул, който от хигиенна гледна точка не може да бъде продаден отново, клиента следва да заплати сумата на подаръка или тя да бъде приспадната от сумата, която ще бъде възстановена на клиента.

(2) Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на матраци, топ матраци и аксесоари, които са с нарушена опаковка и/или които имат специфичен начин на опаковане и които след разпечатването си не могат да бъдат възстановени в предходното състояние;

2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Всеки размер, който не фигурира в описанието на конкретният продукт се счита за "Нестандартен размер".

3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето - възглавници, протектори и спално бельо.

5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

6. продукти в промоция, OUTLET продукти;

7. Отклонение във височината на матрак/топ матрак +/- 2 см.

8. Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения.При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

В случай, че върнатият продукт е с нарушен търговски вид и има следи от употреба, доставчика си запазва правото да таксува клиента за преопаковането му, както и претапицирането (смяната на калъфа) в случай на преспиване на матрака/топ матрака/възглавницата в рамките на една нощ или повече. Разходите за преопаковане са в размер на 40 лева. Разходите за претапициране са в размер на 90 лева.

* Разопакован матрак, който е със сгрешен размер или модел по вина на клиента не подлежи на подмяна.

(3) Когато доставчикът в платформата matraci.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата matraci.bg на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, единствено по банков път, на посочена от потребителят банкова сметка.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес ОБЩИ УСЛОВИЯ в платформата matraci.bg и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Когато доставчикът в платформата matraci.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата matraci.bg

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата matraci.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата matraci.bg

(3) Ако Доставчикът в платформата matraci.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Доставчикът в платформата matraci.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

VII. ПРОМОЦИОНАЛЕН ПРОБЕН ПЕРИОД

Тридесет и сто дневният промоционален пробен период важи еднократно, само при закупуването на матраци с марката Sleepy.

* Закупен матрак Sleepy може да бъде заменен само за друг модел матрак Sleepy. Заплатени суми не се възстановяват.

МАТРАЦИ.БГ ЕООД предлага 30 дневен и 100 дневен тест период на матраци Sleepy. Размера на тестовият период е опоменат в конкретният продукт. Ако в продуктовата информация не фигурира информация за тест период, то такъв не е наличен. 

За да упражни правото си на тест период клиента е длъжен да уведоми недвусмислено МАТРАЦИ.БГ ЕООД за решението си да се откаже от договора, като изпрати писмено по имейл warranty@matraci.bg искането си за връщане.

Уважаеми клиенти, имайте предвид следното:

В случай, че желаете да се възползвате от тестовия период, независимо дали е 30 или 100 дневен, е необходимо да се отнасяте с изключително внимание към продуктите и да ги пазите.

Продукти, върнати в тест период, които не отговарят на условията описани по-долу, ще бъдат връщани към клиента и тест периода ще се счита за невалидна опция, в случаите, когато липсва някое от изброените изисквания.

 • Могат да бъдат връщани само матраци в изряден търговски вид, без видими следи от употреба, износване и зацапване.
 • Матрака да е използван задължително с непромокаем протектор, закупен от МАТРАЦИ.БГ ЕООД
 • Матраците се връщат само в оригинална найлонова опаковка и с приложена гаранционна карта, етикет и документи за покупка. *Ако опаковате матрака само в стреч фолио, той няма да бъде приет от нашият екип в склада и ще бъде върнат към вас.
 • Матраците се одобряват за връщане след изпращане на 5 снимки на имейл warranty@matraci.bg, които трябва да са ясни и продукта трябва да е снимам от всички страни. Ако при получаването на продукта екипа на МАТРАЦИ.БГ ЕООД установи щети по матрака, следва частично възстановяване на заплатените суми. В тази връзка ви съветваме да застраховате продукта и той да бъде много добре опакован.
 • Клиента поема всички транспортни разходи по получаването, връщането и/или замяната на продукта.
 • Ако поръчката на продукт с валиден тестов период е била съпроводена с подарък, то при връщането на продукта след тестовият период, от сумата за възстановяване се удържа стойността на подаръка.
 • Искания за връщане в срока на тест периода се приемат най-рано 20 дни след получаването на стоката. Идеята зад това условие е да сте спали на матрака поне 3 седмици, за да може да прецените реално, без съмнение, дали матрака не ви допада и защо.
На връщане не подлежат:
 • Еднолциеви матраци с монтиран повдигащ механизъм и/или скъсан хастар.
 • Двулицеви матраци с изпран от клиента калъф.
 • Матраци със сгрешен по вина на клиента размер.
 • Топ матраци, възглавници, протектори и подматрачни рамки.

Продукти със знак РАЗПРОДАЖБА и/или СЕЗОННА РАЗПРОДАЖБА

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата matraci.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата matraci.bg

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата matraci.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в платформата matraci.bg не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на МАТРАЦИ.БГ ЕООД за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата matraci.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата matraci.bg

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата matraci.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата matraci.bg Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата matraci.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата matraci.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: matraci.bg

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата matraci.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата matraci.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата matraci.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата matraci.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата matraci.bg

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата matraci.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес {terms_rul} заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата matraci.bg се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата matraci.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата matraci.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата matraci.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на matraci.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата matraci.bg

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата matraci.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата matraci.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на matraci.bg.

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на МАТРАЦИ.БГ ЕООД(последващо Ние или Дружеството). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.

Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас?

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Съхраняване на Вашите данни

Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, имейл адрес и данни за използваното от Вас платежно средство, например номер на кредитната Ви карта.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, Бнп Париба Лични Финанси, ePay),

– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката,

– нашия счетоводител и

При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да Ви информираме периодично за нейния статус, съответно за Вашите опции вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството ( ЗСч ) 10-годишен срок.

Използване на опцията за отказ („Opt-out“)

Ако по някаква причина желаете да откажете услугите, които предоставяме чрез гореизброените „бисквитки“, трябва да посетите секция „ Упражни правата си! “ на нашия сайт и да следвате посочените там стъпки.

Нюзлетър

Можете да се абонирате за нашия нюзлетър, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.
След като се регистрирате за нашия нюзлетър/мейлинг, ще ви изпратим потвърдително съобщение с линк, с чиято помощ да потвърдите регистрацията.
Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: warranty@matraci.bg или използвайте бутона „отпиши ме“. Веднага след това ще заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия нюзлетър.

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни .

Свържете се с нас по един от следните начини:

МАТРАЦИ.БГ ЕООД , данни за контакт: Русе 7008 ул. Бели Лом 13 , sales@matraci.bg , 359895510055 , Теодор Боев

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от МАТРАЦИ.БГ ЕООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на МАТРАЦИ.БГ ЕООД. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен и МАТРАЦИ.БГ ЕООД, а след това за по-краткото от: 1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или 2) периода от 5 години.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес Упражни правата си!, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

Ние използваме “Бизквитки”

Бисквитки

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.
Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Моля, кликнете върху заглавията на отделните категории „бисквитки“, за да научите повече и да промените настройките по подразбиране. Моля също да имате предвид, че някои от „бисквитките“ са „строго необходими“. Това означава, че със зареждането на сайта ни във Вашия браузър Вие вече сте ги приели, защото те са нужни за функционалността на платформата ни и не могат да бъдат изключени в нашата система.

Конкретно, използваните на нашия сайт бисквитки са

 1. CSRF Token – задължава браузъра Ви да обработва „бисквитки“;
 2. Session ID – гарантира, че всяка информация, която давате или приемате, се запомня от нашия уебсайт. Без тази „бисквитка“ сайтът ни ще Ви третира като „нов“ посетител при всяко Ваш влизане. Тя не ви идентифицира лично и не е свързана с друга информация.

Искаме да знаете, че използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.
Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

С оглед пълната прозрачност Ви информираме и за опционалните „бисквитки“, които използваме, а именно

 1. CloudCart Analytics – това е „бисквитка“ за ефективност (performance cookie), която Ви идентифицира като потребител в платформата на КлаудКарт ООД и анализира Вашите интернет сесии;
 2. Google Analytics - това също е „бисквитка“ за ефективност, предоставена от Гугъл. С нея анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на Гугъл. Искаме да знаете, че Гугъл съобразяват тази своя услуга на 100% с GDPR и ние имаме договор за обработка на лични данни с тях;
 3. AddThis Social Sharing – това е „бисквитка“ за функционалност (functionality cookie), която ни указва какво съдържание от сайта ни споделяте в социоалните мрежи, които използвате;
 4. Remember me - това също е „бисквитка“ за функционалност, която запомня статуса Ви на логнат потребител.

Използване на опцията за отказ („Opt-out“)

Ако по някаква причина желаете да откажете услугите, които предоставяме чрез гореизброените „бисквитки“, трябва да посетите секция „Настройки на бизквитките“ на нашия сайт и да следвате посочените там стъпки.

Гаранционни условия матраци Sleepy:

Еднолицевите матраци и подматрачните рамки трябва да се поставят върху устойчиви легла, задължително с подходящ размер и гарантиран контакт в поне 6 опорни точки. Трябва да има подпори за матрака или рамката по цялата дължина на леглото, за да бъдат стабилно подпряни по цялата си площ. При двоен матрак или рамка (ширина над 114 см), трябва да има и средна подпора по дължина.

Двулицевите матраци трябва да се поставят върху изправна и стабилно направена подматрачна рамка и устойчиво легло. Периодичното обръщане на матрака на 180° удължава и запазва експлоатационните му характеристики. Да се избягва прегъване и навиване на матрака (топ матрака) на повече от 20 градуса, тъй като това може да повреди ядрото му. Въпреки използваните висококачествени материали и високата издръжливост на пружините (при моделите с пружини), това може да доведе до тяхното преплитане, и съответно до прекратяване на гаранцията. Не трябва да се скача или и ли да се стои в изправено положение продължително време върху матрака, защото тежестта се концентрира на едно място. Не трябва да се седи продължително на крайщата на матрака, защото така се натоварват неравномерно крайните пружини и борда на матрака. Функцията на дръжките на матрака е само и единствено за по-лесното му обръщане. При никакви обстоятелства не трябва да се използват за цялостно повдигане и преместване.

Матракът трябва "да диша", в противен случай се получава конденз, който уврежда необратимо матрака. Поради това да се избягват полиетиленови, полиестерни или други чаршафи и завивки от 100% изкуствена материя. Редовното проветряване на матрака предотвратява възможността влагата от човешкото тяло да взаимодейства неблагоприятно с дамаската и удължава живота на матрака. В процеса на експлоатация дамаската се захабява, затова е препоръчително да се поставя някакво покритие върху матрака, което ще забави износването на дамаската и ще я предпази от механични увреждания. При замърсяване може да се почисти със сух парцал, мека четка или влажна гъба с минимално количество почистващ препарат за тапицирана мебел. Не използвайте препарати на химична основа и разтворители. Тези препарати, както и силно  навлажняване, могат да увредят материята.

Матракът (топ матрака) трябва се съхранява само в хоризонтално положение. При вакумирани и ролирани матраци (топ матраци) разопаковането трябва да се извърши в 30-дневен срок от датата на покупката, както следва: 1. Разрязва се опаковъчното фолио по протежение на матрака (да не се използва нож или друг остър предмет, поради риск от увреждане на текстила); 2. Матракът (топ матракът) се разгъва на равна повърхност; 3. Матракът (топ матракът) се оставя 48 ч. да се декомпресира и да заеме формата и размерите си. През това време той не трябва да се използва. Рекламации за проблеми при възстановяване на матрака (топ матрака) се приемат до 30 дни след датата на покупка.

Възможна е лека остатъчна производствена миризма до няколко дни след премахване опаковката на матрака.

Излезлите от употреба продукти се изхвърлят на местата, регламентирани от местните нормативни изисквания.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

За всеки закупен продукт трябва да получите гаранционна карта, в която е отбелязан неговия гаранционен срок. Гаранцията важи само в случай, че клиентът стриктно е спазвал Инструкциите за експлоатация и условията, отбелязани в нея, както и за добросъвестно ползване на продукта. Гаранционният срок на всеки продукт е както следва:

Гаранцията влиза в сила от датата на закупуване на продукта.

Гаранцията важи само при правилна експлоатация на изделието, използването му по предназначение и при спазване на инструкциите за разопаковане и грижа за матрака (топ матрака, основата), описани в настоящата гаранционна карта.

МАТРАЦИ.БГ ЕООД не поема отговорности за препоръки към физическо и здравословно състояние на потребителя.

Гаранцията важи само за домашна употреба на продукта и не е приложима за хотели и други туристически обекти или места за настаняване. За тях важи законовата гаранция от 2 години, но не и удължената търговска гаранция.

Гаранцията покрива: 1. Несъответствия в размерите на закупения матрак (топ матрак, основа), надвишаващи отклонение ±2 см по ширина, дължина или дебелина; 2. Различие на закупения продукт с отбелязания на етикета; 3. Проява на дефект поради некачествена изработка или материал, изразяващ се в необратима деформация на ядрото на матрака (топ матрака) повече от 3 см от прекараната права външна линия на изделието; 4. Проява на дефект в пружинния пакет на матрака – разхлабване, счупване или видимо изпъкване; 5. Проява на дефект при дървените елементи на матрака (основата) поради некачествена изработка или материал.

Гаранцията не покрива: 1. Повреди (протривания и разкъсвания), предизвикани от небрежено преместване, съхраняване, разглобяване, механични натоварвания или пренатоварване; 2. Дефекти, причинени от неправилно използване и/или поправка от потребителя или трети лица;  3. Поява на мухъл и плесен по продукта поради неестествени условия на влажност, а също така поява на мухъл и плесен 30 дни след закупуване на продукта; 4. Петна от замърсяване или изгаряне; 5. Предпочитания за усещане за мекота и твърдост; 6. Експлоатационна деформация или захабяване на текстила (скъсани конци на капитонажа, петна по текстила, изместване на борда и др.); 7. Естествена промяна в степента на твърдост в резултат на експлоатация на продукта в рамките на гаранционния период; 8. Гаранцията не важи, когато продукта не е в добро хигиенно състояние или има физически несъответствия в резултат от неправилна употреба на продукта; 9. Матрак (топ матрак, основа) с грешен модел или размер по вина на клиента не подлежи на подмяна; 10. Щети по време на покупка за продукти, отворени след повече от 30 дни, считано от датата на покупката.

Предявяване на рекламация

В случай на рекламация, моля свържете се с производителя на тел.: 0895510055. Необходимо е покупката да бъде удостоверена с попълнена оригинална гаранционна карта, както и документи за покупка (фактура и/или фискален бон). Ще бъде необходимо да изпратие снимки и описание на дефекта. Ако се установи производствен дефект, възникнал по време на гаранционния период, ще бъдат предприети мерки за ремонт или замяна на продукта в срок 30 дни от датата на подадения иск за рекламация.

В случай на предявена рекламация, МАТРАЦИ.БГ ЕООД си запазва правото на експертна проверка за установяване правилната експлоатация на продукта. Продуктът, подлежащ на ремонт или замяна, трябва да бъде опакован и грижливо съхраняван, за да се избегне допълнителното му увреждане. Това е задължение на клиента и при неспазването му гаранцията може да бъде отказана. Фирмата производител няма задължения по монтажа/демонтажа на продукта, както и по доставката до вратата на клиента. Доставя се до адрес на клиент, докъдето стига транспортния автомобил.

Ако дефектирал материал или определен модел вече не са в производство, производителят си запазва правото да използван друг сходен материал или да замени модела с най-близкия по характеристики и цена.

Гаранционният срок спира да тече през времето, необходимо за отстраняване на дефект или замяна на продукт. Отстраняването на дефект или замяната на продукт в рамките на гаранционния срок, не води до удължаване или до начало на нов гаранционен период.

В рамките на 30 дни от закупуването на продукта могат да бъдат предявени претенции за производствени недостатъци, които не влияят на неговото качество, като: замърсяване и петна по текстила, липсващ шев, скъсани конци или текстил, други несъвършенства. След този период, те не се покриват от гаранцията.

Условията за ремонт важат само за територията на България.

С осъществяване на покупка клиентът приема условията, отбелязани в гаранционната карта. Те важат само на територията на България и са в допълнение на установените от закона права.

Име и адрес на лицето, предоставящо търговската гаранция:

МАТРАЦИ.БГ ЕООД гр. Русе бул. 3-ти Март 74 тел. 0895510055

 

НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРАВАТА НА КЛИЕНТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПО ЧЛ. 112-115 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл.112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл.113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл.114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл.115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

Условия за кандидатстване на БНП Париба Лични Финанси

Продуктова Информация на БНП Париба Лични Финанси

Информация за защита на личните данни

Договор за потребителски кредит

Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта

БНП Париба Лични Финанси предлага достъпен потребителски кредит за закупуване на стоки на изплащане.

Условия на предложението:

 • 0% фиксирана лихва
 • 0% ГПР, 0 лв. такси
 • 6 месечна схема на изплащане
 • Без първоначална вноска
 • Задължителна кредитна карта
 • Размер на кредита от 360 до 10000 лв.

Пример:

Цена на стоката 600 лв

Без първоначална вноска

6 равни месечни вноски х 100 лв.

Задължителна кредитна карта.

ГПР 0%, ГЛП 0%, Такси 0 лв.

Платете общо 600 лв.

Предложението важи само за обозначените стоки в онлайн магазина.

Повече информацияза БНП Париба Лични Финанси:

http://www.bnpparibas-pf.bg/za-bnp-pariba-lichni-finansi.html

За връзка с компaнията: телефон 0700 11 811